Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługę remontową w budynku mieszkalnym sióstr zakonnych przy klasztorze. W związku z powyższym Podatnik pyta, jaką stawkę podatku VAT winien zastosować


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-103-1/GW/04

Hasła tematyczne: stawka, podatek, usługi budowlano-montażowe, stawki podatku, usługi budowlane, usługi, usługi remontowo-budowlane, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

Pismem z dnia 27 września 2004 r. (data doręczenia – dnia 29 września 2004 r.) P………………………….. (zwany dalej także podatnikiem) zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługę remontową w budynku mieszkalnym sióstr zakonnych przy klasztorze. W związku z powyższym Podatnik pyta, jaką stawkę podatku VAT winien zastosować dla świadczonych usług.

Stanowisko podatnika:

W ocenie Podatnika obiekt w którym świadczy usługi sklasyfikowany jest w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych numer 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 2 pkt. 12 ustawy o VAT), a zatem sprzedaż usługi dotyczącej tego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu m.in. do:

  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Przez "roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą" rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez "obiekt budownictwa mieszkaniowego", stosownie do art. 2 pkt.12 ustawy, rozumieć należy budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z ust. 3 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, rozumie się:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

– jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W opinii tut. organu, usługi wykonywane przez Podatnika w budynku mieszkalnym sióstr zakonnych przy klasztorze mieszczą się w ramach zakresu przedmiotowego pojęcia domów zakonnych co oznacza, że właściwą stawką podatku VAT dla usług remontowo – budowlanych świadczonych przez Podatnika w budynku opisanym na wstępie jest stawka w wysokości 7%.