1. W jaki sposób i w jakiej formie powinni dokonywać rozliczenia dochodu nabywcy urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu (urządzenie ma wmontowany wrzutnik) ?
2. Czy jest możliwe opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu wrzutów za d


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/86/PDI/42/2004

Hasła tematyczne: działalność usługowa, stawki podatku, zryczałtowany podatek dochodowy, internet

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo w sprawie zasad opodatkowania produktu, którego twórcą jest Spółka, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje.

Z pisma wynika, że Spółka wytwarza produkt o nazwie "Internet Post". Jest to urządzenie sklasyfikowane jako urządzenie komputerowe do teletransmisji danych, pozwalające na sprzedaż dostępu do internetu w miejscach użyteczności publicznej. Urządzenie występuje w dwóch wariantach:
– w wersji komercyjnej, która opiera się na możliwości sprzedawania przez nabywcę urządzenia dostępu do sieci internetowej klientom i działa na zasadach urządzenia wrzutowego, rozliczającego dostęp czasowy za konkretną stawkę kwotową,
– w wersji typu infomat z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej, zapewniającym możliwość przeglądania stron sieci internetowej przez petentów.

Producentem urządzenia jest spółka – osoba prawna, tak więc w zakresie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży urządzenia jak i kosztów uzyskania przychodów zastosowanie będą miały właściwe przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami). Kwestię rozliczania przychodów regulują przepisy art. 12 ustawy, w zakresie kosztów uzyskania ma zastosowanie art. 15, z uwzględnieniem przepisów art. 16, zawierającego wyłączenia pewnych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przychodem będą kwoty należne ze sprzedaży urządzenia a kosztem wydatki poniesione na jego wytworzenie.

W kwestii istnienia wymogów formalnych co do wrzutnika i sposobu rozliczania środków z tzw. wrzutów wyjaśnić należy, że konstrukcja urządzenia winna zapewniać właściwe rozliczanie środków, tj. takie rozliczanie, które zapewniałoby ewidencjonowanie liczby lub czasookresu przeprowadzanych operacji, w zależności od tego, w jaki sposób ustalona byłaby stawka za dostęp do internetu.

Co do wysokości stawki amortyzacyjnej, jaka ma zastosowanie do urządzenia, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż z uwagi na to, że urządzenie zakwalifikowane zostało do urządzeń komputerowych do teletransmisji danych i zalicza się zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych do rodzaju "zespoły komputerowe", stawka amortyzacji wynosi 30%.

Pismo zawiera również zapytanie o możliwość opodatkowania u nabywców urządzenia dochodu uzyskanego przez nich z tytułu wrzutów zryczałtowaną stawką podatkową. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami). W art. 4 ust. 1 tej ustawy wymieniono rodzaje pozarolniczej działalności gospodarczej, do której mają zastosowanie przepisy tej ustawy. O możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu decyduje spełnienie wszystkich warunków wymienionych w ustawie. W art. 12 podane zostały stawki ryczałtu dla poszczególnych rodzajów działalności, w tym usług, podlegających opodatkowaniu w tej formie. O zakwalifikowanie prowadzonej działalności do właściwego symbolu z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29. Z załączonej do pisma Spółki odpowiedzi Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że opinia Urzędu dotyczy wyłącznie symbolu wyrobu (urządzenia), nie zawiera natomiast klasyfikacji usługi wykonywanej przez wykorzystującego urządzenie w ramach działalności gospodarczej. Opinia Ośrodka dotycząca zaklasyfikowania usługi jest niezbędna do ustalenia możliwości opodatkowania zryczałtowaną stawką podatku.

W przypadku nabywcy urządzenia w wersji bez wrzutnika, który udostępnia urządzenie swoim klientom w celu wykorzystywania go jako infomatu z bezpłatnym dostępem do internetu, należy rozważyć kwestię zasadności zaliczania w koszty wydatków na nabycie urządzenia. Analizując problem należy mieć na uwadze charakter prowadzonej działalności oraz to, czy zakup urządzenia może mieć jakikolwiek wpływ na wielkość uzyskiwanych przychodów, np. poprzez podniesienie standardu oferowanych usług.

W zakresie podatku od towarów i usług VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dostawa (sprzedaż) urządzenia "Internet Post" o symbolu PKWiU 30.02.16-00.20, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej, tj. 22%. Symbol PKWiU 30.02.16-00.20, który obejmuje (wg opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi) w swoim grupowaniu przedmiotowe urządzenie, nie został wymieniony w załącznikach do ustawy, przedstawiających wykaz towarów, do sprzedaży, których stosuje się obniżoną stawkę podatku VAT.