w przypadku, gdy podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadzi działalność polegającą na kolportażu prasy, podstawę opodatkowania stanowi zawsze kwota prowizji uzyskanej pr


Autor:

Sygnatura: PO2/JML-1693-0171/98

Hasła tematyczne: usługi kolportażu, prasa, zryczałtowany podatek dochodowy, umowa kolportażu, przychody ewidencjonowane

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w przedmiocie opodatkowania kolportażu prasy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Uwzględniając specyfikę działalności w zakresie kolportażu prasy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 z późn. zm.), wprowadzono przepis szczególny normujący wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych z tej działalności. A mianowicie w § 5 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia ryczałt od przychodów ewidencjonowanych określono w wysokości 9,5 % prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku, gdy podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadzi działalność polegającą na kolportażu prasy, podstawę opodatkowania stanowi zawsze kwota prowizji uzyskanej przez kolportera prasy, niezależnie od wynikającej z zawartej umowy o kolportaż, formy prawnej w jakiej kolportaż ten jest prowadzony. Aby obliczyć kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu kolportażu prasy należy zatem, w każdym przypadku, ustalić kwotę prowizji uzyskanej przez kolportera prasy i zastosować określoną stawkę ryczałtu w wysokości 9,5% do kwoty tej prowizji.

Forma prawna w jakiej prowadzony jest kolportaż prasy, wynikająca z zawartej umowy kolportażu, będzie miała natomiast istotne znaczenie dla ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy kolportaż prowadzony jest przez podatnika opodatkowanego na ogólnych zasadach.