Orzeczenie nr PO 5/AMR-1323-0448/98


Autor: Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat

Sygnatura: PO 5/AMR-1323-0448/98

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, bezprzedmiotowość postępowania, bezzasadność żądania, funcjonariusz Policji, umorzenie postępowania, zwrot podatku, przedmiot postępowania

Kategoria:

W związku z pismem z dnia 25 lutego 1998 r. Nr WP 7382/92/98 dotyczącym wniosków policjantów o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1992-1994 Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Wszystkie wnioski policjantów należy rozpatrywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083).

Zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Jednakże orzecznictwo NSA jakie ukształtowało się na gruncie art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego nie pozwala jednoznacznie rozróżnić przypadków bezprzedmiotowości postępowania od bezzasadności żądania strony (Adamiak, Borkowski; KPA – Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck 1996 r., str. 464).

Umorzenie postępowania jaka bezprzedmiotowego generalnie dotyczy sytuacji, gdy brak jest przedmiotu postępowania. Porusza to wyrok NSA z dnia 01.03.84 r. sygn. akt II SA 2085/83 (ONSA z 1984 r., Nr 1, poz. 23). W niniejszych sprawach przedmiot postępowania jednak istnieje, a jest nim podatek dochodowy pobrany w latach 1992-1994, który w przekonaniu policjantów został pobrany niesłusznie więc żądania jego zwrotu są uzasadnione. Tym samym spełnione są przesłanki pozwalające na rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty. Bezprzedmiotowość postępowania ze względu na brak jego przedmiotu można by stwierdzać w sytuacji, gdy podatnik zwraca się o zwrot podatku, który w rzeczywistości nie został pobrany.

W wyroku NSA z dnia 12.10.87 r. sygn. akt IV SA 334/87 (Z. Janowicz, KPA – Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze 1995, str. 256) zawarto tezę, iż "nie znajduje uzasadnienia w przepisach k.p.a. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania kończącej formalnie postępowanie w sprawie, w której strony są zainteresowane uzyskaniem decyzji merytorycznej po dokładnym ustaleniu okoliczności faktycznych". W konkretnej sprawie policjanci zgłaszają merytoryczne żądanie zwrotu pobranego w latach 1992-1994 podatku dochodowego.

Reasumując, bezzasadność żądań policjantów powinna zostać wykazana w decyzjach wydawanych na podstawie art. 207 ustawy – ordynacja podatkowa, rozstrzygających sprawę zwrotu podatku dochodowego co do jej istoty. Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, w sytuacji gdy istniały podstawy do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty mogła by zostać uznana za uchylanie się od merytorycznego załatwienia sprawy i naruszałaby interes strony.