Orzeczenie nr PO 5/AMR-734-0222/98


Autor: Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat

Sygnatura: PO 5/AMR-734-0222/98

Hasła tematyczne: zwrot podatku, funcjonariusz Policji

Kategoria:

W związku z pismem z dnia 2 lutego 1998 r. Nr IS-I-005/7/98 dotyczącym wniosków policjantów o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Roszczenia o zwrot podatku dochodowego za lata 1992-1994 policjanci uzasadniają postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1997 r. Sygn. akt I PKN 66/96 wydanym w sprawie indywidualnej dotyczącej odsetek za lata 1992-1994 od wynagrodzenia wypłaconego z opóźnieniem.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tego postanowienia m. in. przytoczył treść art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30, poz. 179), z którego wynika, iż uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w tej ustawie są wolne od podatku od wynagrodzeń. Równocześnie Sąd Najwyższy nadmienił, że przepis ten został zmieniony dopiero ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995, Nr 34, poz. 163).

Należy zauważyć, iż zmiana ustawy o Policji dokonana w dniu 23 grudnia 1994 r. ustawą o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163) była zmianą natury czysto porządkowej, gdyż od 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350) mocą której uchylone zostały zarówno przepisy ustawy o podatku od wynagrodzeń (art. 54 ust. 1 pkt 1) jak też przepisy ustaw szczególnych – w tym ustawy o Policji – w części zawierającej przedmiotowe lub podmiotowe zwolnienie osób fizycznych od podatku od wynagrodzeń (art. 54 ust. 1 pkt 7).

W tym stanie prawnym wynagrodzenia policjantów od dnia 1 stycznia 1992 r. zostały poddane opodatkowaniu podatkiem dochodowym przy jednoczesnym ich "ubruttowieniu" (podwyższenie o należny podatek dochodowy).

Stąd roszczenia policjantów o zwrot podatku dochodowego pobieranego w latach 1992-1994 są pozbawione podstaw prawnych.

Ten sam stan prawny dotyczy wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych (służby więziennej, straty granicznej itp).