Orzeczenie nr PO5/IMD-01868-7855/97


Autor: Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat

Sygnatura: PO5/IMD-01868-7855/97

Hasła tematyczne: szkoła muzyczna, szkoła niepubliczna, szkoły, ulga podatkowa, podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria:

W związku z wystąpieniem z dnia 1 grudnia 1997 roku, zawartym w piśmie znak 2103/ST0/97 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Począwszy od dnia 1 stycznia 1997 r. (w związku z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. Nr 137, poz. 638), wydatki poniesione na odpłatne kształcenie dzieci (własnych i przysposobionych) w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, podlegają odliczeniu od podatku, a nie od dochodu.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć (za rok podatkowy), 19 % poniesionych z tego tytułu wydatków, nie więcej jednak niż 3 % dochodu stanowiącego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, obowiązującej w roku podatkowym, na każde dziecko. W 1997 r. kwota ta wynosiła 626,04 zł, natomiast w 1998 r. wynosi 757,56 zł (art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dodatkowo Ministerstwo Finansowi uprzejmie wyjaśnia, że stosownie do postanowień § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 grudnia 1992 r., w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 400, poz. 17), szkoły artystyczne I stopnia obejmują:

  • podstawowe szkoły muzyczne, dające wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego,
  • szkoły muzyczne I stopnia, dające podstawy wykształcenia muzycznego.

Podstawowe szkoły muzyczne, w zakresie kształcenia ogólnego realizują minimum programowe ośmioklasowej szkoły podstawowej, a nauka w tych szkołach stanowi realizację przez uczniów ustawowego obowiązku szkolnego.

Jak z tego wynika szkoła muzyczna I stopnia nie jest szkołą podstawową. Zatem wydatki poniesione na czesne nie podlegają odliczaniu od podatku.