Rekompensaty pieniężne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991 -1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz.446 z póź


Autor:

Sygnatura: PO 5/JZ-2560/0826/98

Hasła tematyczne: ulga, zwolnienia przedmiotowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, ulga mieszkaniowa, wkład do spółdzielni mieszkaniowej, ulga budowlana, budowa budynków, ulga podatkowa, spółdzielnie mieszkaniowe, rekompensaty

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083), w związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi opodatkowania rekompensat pieniężnych wypłacanych osobom skreślonym z listy kandydatów w ramach kwot dotacji przyznanych wojewodom, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów podatkowych, uprzejmie wyjaśniam.

Zagadnienie rekompensat pieniężnych wypłacanych osobom skreślonym z listy kandydatów w ramach kwot dotacji przyznanych wojewodom na ten cel z budżetu państwa – regulują przepisy ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991 -1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz.446 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 powołanej ustawy rekompensata jest przeznaczona na uzupełnienie wydatków poniesionych przez kandydata na: budowę budynku mieszkalnego, wkład mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni albo innej jednostki organizacyjnej budującej budynki mieszkalne; nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego na cele mieszkalne; przebudowę strychu, suszami albo innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne; remont, modernizację, rewaloryzację mieszkań i budynków mieszkalnych; zakup mieszkania.

Warunkiem wypłacenia rekompensaty jest udokumentowanie przez wnioskodawcę wydatków na powyższe cele (art. 7 ust. 4 ww. ustawy). Wypłacenie rekompensaty powoduje skreślenie kandydata z listy prowadzonej przez wojewodę lub z rejestru spółdzielni mieszkaniowej.

Rekompensaty pieniężne wypłacane na podstawie powołanej ustawy z dnia 4 października 1991 r. – są odszkodowaniami wolnymi od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

Równocześnie świadczenia te nie pozostają bez wpływu na wysokość odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Stosownie do art. 26 ust. 7 (od 1 stycznia 1997 r. art. 27a ust. 7 pkt 1) powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki na cele mieszkaniowe podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Powyższa zasada obowiązuje od dnia wejścia w życie powołanej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 1992 r.

Zatem jeżeli podatnik omawianą rekompensatę otrzymał w roku 1997 r. i jednocześnie w tym roku poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe uprawniające go do dokonania odliczenia, to obowiązany jest pomniejszyć wydatki podlegające odliczeniu o kwotę otrzymanej rekompensaty.

Natomiast rekompensata wypłacona w roku 1997 podatnikowi, który w latach poprzednich korzystał z odliczenia od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe – nie podlega doliczeniu do dochodu uzyskanego przez podatnika w roku 1997.

W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania obowiązujący od dnia 1 stycznia 1997 r. przepis art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot poniesionych wydatków – do dochodu za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty uprzednio odliczone z ww. tytułów.