Orzeczenie nr PB 2/ŻK-0411/99


Autor: Departament Podatków Bezpośrednich

Sygnatura: PB 2/ŻK-0411/99

Hasła tematyczne: wynagrodzenia, ulga, wynagrodzenie za pracę, najniższe wynagrodzenie, wynagrodzenie brutto, podatek dochodowy od osób fizycznych, ulga podatkowa, podatek od wynagrodzeń, ulga uczniowska

Kategoria:

W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników dla celów ustalenia wysokości ulgi z tytułu nauki zawodu, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

W myśl § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 ze zm.) oraz art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930) wysokość ulgi uczniowskiej oblicza się stosując kwotę najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników określonego w odrębnych przepisach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.12.1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz. U. Nr 164, poz. 1189) od 1 stycznia 1999 r. najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników wynosi 528 zł.

Jednakże przepis art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zobowiązał ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do ogłoszenia wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników po przeliczeniu w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.12.1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).

Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe Minister Pracy i Polityki Socjalnej obwieszczeniem z dnia 23.12.1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu (M. P. Nr 46, poz. 657) ogłosił wysokość tego wynagrodzenia w kwocie 650 zł.

Od 1 stycznia 1999 r. występuje pojęcie "wynagrodzenia" po ubruttowieniu, w tym również zostało ubruttowione najniższe wynagrodzenie miesięczne pracowników. W tym stanie prawnym za podstawę obliczenia ulgi przyjmuje się najniższe wynagrodzenie miesięczne pracowników po ubruttowieniu, określone za miesiąc, w którym szkolenie zakończono pozytywnym wynikiem egzaminu.