Zgodnie z art 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagr


Autor:

Sygnatura: PB2/MK-0194/99

Hasła tematyczne: fundusz celowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, premia, Fundusz Pracy, koszty uzyskania przychodów, nagroda pieniężna

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi uznawania składek na Fundusz Pracy za koszt uzyskania przychodów, uprzejmie wyjaśniam:

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Pracy wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Składki na ten Fundusz opłaca się za okres trwania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 53 tej ustawy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy są ustalane od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887). W 1999 r. składka ta wynosi 2,45% podstawy wymiaru (art. 40 ustawy z dnia 17 lutego 1999 r. Prawo budżetowe – Dz. U. Nr 17, poz. 154).

Składki te stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), z wyjątkiem składek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 37.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 37 nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.