Orzeczenie nr RS-7250-202/OP/O/98/ZB


Autor: Biuro Reformy Systemu Podatkowego

Sygnatura: RS-7250-202/OP/O/98/ZB

Hasła tematyczne: płatnik, wynagrodzenia, jednostka budżetowa

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.1998 r., nr BR-752a/4/98, w sprawie wynagrodzeń przysługujących płatnikom będącym państwowymi jednostkami budżetowymi z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083) płatnikom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Zastosowanie w tym przepisie wyrazu "przysługuje" w jednoznaczny sposób przesądza, że chodzi tu o uprawnienie, a nie o obowiązek. Ten stan rzeczy wywołuje istotne implikacje dla płatników, w szczególności zaś dla płatników będących państwowymi jednostkami budżetowymi. Otóż, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 ze zm.), państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu. Odnosząc powołaną normę prawa budżetowego do rozwiązania przyjętego w Ordynacji podatkowej należy stwierdzić, że w przypadku pobrania przez państwową jednostkę budżetową wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonywania obowiązków płatnika, pobrane wynagrodzenie i tak będzie musiało być przekazane do budżetu państwa.

Biorąc powyższe pod uwagę Ministerstwo Finansów wyraża pogląd, że potrącanie owych wynagrodzeń przez te jednostki będzie zabiegiem niecelowym, zaś jego efektem będzie zbędne skomplikowanie systemu rozliczeń państwowych jednostek budżetowych z budżetem państwa.