Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych były wolne w 1999 r. od podatku dochodowego od osób prawnych.

Autor:

Sygnatura: PB3/GM-8214-237/01

Hasła tematyczne: dotacja, dopłata do oprocentowania kredytu bankowego

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) od 1 stycznia 1999 r. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnej ustawie zostały uznane za dotacje z budżetu państwa. Natomiast ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. – w art. 17 ust. 1 pkt 14 stanowiła, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w 1999 r. dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych były wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.