Orzeczenie nr LK-1364/LM/BG/01


Autor: Departament Podatków Lokalnych i Katastru

Sygnatura: LK-1364/LM/BG/01

Hasła tematyczne: jednostka samorządu terytorialnego, pożyczka, kredyt, weksel, zwolnienie z opłaty skarbowej, gmina, jednostka budżetowa, opłata skarbowa

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 21 czerwca 2001 r., nr FiP.II.MS/3113/12-6/2001, w sprawie opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej są jednostki budżetowe. Jednostkami budżetowymi natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają zatem jednostki budżetowe, którymi zawiadują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. W formie jednostek budżetowych działają między innymi urzędy gmin.

W przypadku wystawianych przez zarząd miasta weksli, składanych jako zabezpieczenie udzielanych gminie pożyczek lub kredytów, nie jest możliwe stosowanie zwolnienia, określonego w powyższym przepisie, przewidzianego dla jednostek budżetowych, bowiem w przedmiotowym przypadku wystawcą weksla jest gmina, czyli jednostka samorządu terytorialnego posiadająca zgodnie z art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. osobowość prawną, a tym samym posiadająca zdolność wekslową.

Jak z powyższego wynika, nie można utożsamiać jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z jednostkami budżetowymi, które korzystają ze zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 pkt 2 przedmiotowej ustawy o opłacie skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wystawienia weksla, przy czym termin płatności wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. Moment powstania obowiązku podatkowego został określony jednoznacznie i odnosi się on do chwili wystawienia weksla in blanco, a zatem do chwili złożenia na wekslu podpisu przez osobę zobowiązaną wekslowo. Jeżeli zapłata opłaty skarbowej nastąpi w obowiązującym terminie lub po terminie wraz z należnymi odsetkami, wówczas nie będzie przeszkód do zamieszczenia na odwrotnej stronie weksla adnotacji o uiszczeniu opłaty skarbowej. W przypadku dokonania zapłaty opłaty skarbowej od weksla po upływie terminu płatności bez odsetek za zwłokę lub nieuregulowania jej w całości lub części powstaje zaległość z tytułu opłaty skarbowej.

Istnienie zaległości w opłacie skarbowej uzasadnia wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego w celu wydania, w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, decyzji określającej jej wysokość oraz wysokość odsetek za zwłokę na dzień wydania decyzji i ewentualne wszczęcie egzekucji administracyjnej w stosunku do wystawcy weksla.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.) udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego i wpłacanych bezpośrednio na rachunki jednostek samorządu terytorialnego należy do kompetencji przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.