Orzeczenie nr PB II/0801/3/2003


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Sygnatura: PB II/0801/3/2003

Hasła tematyczne: użytkowanie wieczyste, amortyzacja

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 06.12.2002 r.Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza uprzejmie informuje:

Do 31 grudnia 2001 r. w myśl przepisów art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane było m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania prawo użytkowania wieczystego. Natomiast, otrzymane nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntu ujmowane było w ewidencji pozabilansowej i wykazywane w informacji dodatkowej, stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego.

Z dniem 01.01.2002 r., wraz z wejściem w życie w pełnym zakresie przepisów znowelizowanej ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, prawo użytkowania wieczystego gruntu zalicza się (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15) do środków trwałych i wykazuje się w bilansie w pozycji "grunty". Zatem obecnie grunty oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowią dwie odrębne pozycje środków trwałych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy do aktywów zalicza się kontrolowane przez Spółkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych. Tej definicji aktywów odpowiada prawo użytkowania wieczystego gruntu, które w świetle cytowanego wyżej art. 3 ust. 1pkt 15 ustawy o rachunkowości zalicza się do środków trwałych.

Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o rachunkowości, obowiązującymi zarówno przed jak i po nowelizacji ustawy, prawo użytkowania wieczystego gruntu powinno być amortyzowane dla celów ustalenia wyniku finansowego. Odpisy amortyzacyjne obciążąją koszty działalności jednostki.

W świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54/2000, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Opłaty te w dacie ich poniesienia zaliczane byty do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie z art. 16c pkt 1 ww. ustawy wynika, że odpisy amortyzacyjne dokonane od prawa użytkowania wieczystego gruntu dla ustalenia wyniku finansowego nie będą kosztem uzyskania przychodów dla ustalenia rachunku podatku dochodowego.

Według przepisów podatkowych prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowi nadal tytuł wartości niematerialnych i prawnych, od którego nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Tut. Urząd podziela pogląd wyrażony w piśmie nr DR-2/500-103-l-JJ/01 z dnia 2001-12-21 przez Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów, że uzyskanie prawa wieczystego użytkowania nie na podstawie umowy cywilno-prawnej, lecz w oparciu o decyzję administracyjną nie stanowi w świetle przepisów prawa podatkowego przychodu podatkowego. Skutki podatkowe wystąpią dopiero w przypadku zbycia (np. sprzedaży,darowizny) prawa wieczystego użytkowania.

Konkludując: ani koszty amortyzacji prawa, ani stopniowo odpisywana na przychody jego wartość nie wywierają skutków podatkowych.