Orzeczenie nr PB1/423/34/02/KW


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

Sygnatura: PB1/423/34/02/KW

Hasła tematyczne: dotacja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2002 r.) w sprawie dotyczącej dotacji otrzymywanych przez SA ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Tutejszy Urząd Skarbowy w piśmie znak: PB1/423/3a/02/KW z dnia 29.03.2002 r. powołując się na brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach, – udzielił Spółce informacji, iż zakresem tego zwolnienia nie są objęte dotacje otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościz siedzibą w Warszawie, bowiem SA w Krakowie nie jest bezpośrednim beneficjentem środków budżetowych.

Urząd podtrzymuje swoje stanowisko, zaprezentowane w ww. piśmie, które znajduje uzasadnienie w przepisach obowiązujących w 2002 r.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca poprzez dodanie w art. 17 ust. 1 punktu 14b zwolnił od podatku – począwszy od 1.01.2003 r. – kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (z wyjątkiem dopłat do oprocentowania niektórych kredytów bankowych). A zatem, jeśli chodzi o dotacje otrzymane w 2002 r. od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały na ten cel środki z budżetu państwa, nowelizacja przepisów ustawy nie wniosła zmian. Tak więc w świetle przytoczonych przepisów brak jest podstaw do objęcia zwolnieniem w 2002 r. otrzymanych przez SA dotacji ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.