Orzeczenie nr OP/423-1/03


Autor: Urząd Skarbowy w Wadowicach

Sygnatura: OP/423-1/03

Hasła tematyczne: przychód, świadczenie nieodpłatne, zakład budżetowy, amortyzacja

Kategoria:

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekazała K. P. w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia z dnia 26 lipca 2002 r. nieruchomość położoną w X. i zabudowaną obiektem pn. K. P.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) przychodem jest między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnych świadcźeń oraz przychodów w naturze z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Oznacza to, że jednostki wymienione w tym przepisie nie zaliczają do przychodów nieodpłatnych świadczeń dotyczących użytkowania środków trwałych z wyżej wymienionego tytułu.

Z przedstawionej umowy użyczenia z datą 26 lipca 2002 r. między Gminą a Zakładem Budżetowym – K. P. wynika, że przekazana do używania nieruchomość na podstawie umowy użyczenia jest własnością Gminy.

Zgodnie z art. 16a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu
  3. inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu dzierżawy lub umowy określonej w art. 17 a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisów umożliwiających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych przez gminy w nieodpłatne używanie. W związku z tym środki te nie mogą być ujęte w ewidencji bilansowej podmiotów korzystających z tych środków i nie podlegają amortyzacji zarówno podatkowej jak i bilansowej.

Zdaniem tut. Urzędu postępowanie K. P. i przedstawione w piśmie jest prawidłowe.