Orzeczenie nr USII-1/411/202/206/02


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: USII-1/411/202/206/02

Hasła tematyczne: podatek dochodowy

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 listopada 2002 r, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzęjmie informuje, że zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób f zycznych określone są w art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3 cyt. artykułu: Stosownie do przepisów art. 44 ust. 3 ustawy podatnicy osiągający dochody z najmu są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek od tego dochodu obliczony według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy dla osób osiągających dochody z najmu są więc w 2003 roku takie same jak w roku 2002.

Ponadto tut. Urząd uprzejmie informuje, że powołany przez Panią przepis art. 40 ustawy o podatku dochodym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., odnosi się do podatników, którzy oprócz dochodów z tytułu emerytury wypłacanej przez organ rentowy osiągają przychody, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 ustawy, to jest z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych jak również do podatników osiągających przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli te dochody otrzymywane są bez pośrednictwa płatników.

Jednocześnie tut. Urząd uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2003 r. istnieje możliwość opodatkowania przychodów osiąganych z najmu, przez osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 pot. 930 ze zm.). Osoby chcące wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów z najmu obowiązane są złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 20 stycznia roku podatkowego oświadczenie o wyborze tej formy rozliczeń.