Orzeczenie nr PDII/415-2/03


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PDII/415-2/03

Hasła tematyczne: ulga budowlana, budynek mieszkalny

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a -f (m.in. na budowę budynku mieszkalnego) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Za wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego uważa się kwoty faktycznie wydatkowane na: zakup materiałów i surowców niezbędnych przy budowie budynku, opłacenie robót budowlanych, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, elektrycznej, gazowej, c.o. kanalizacji, wybudowanie studni i szamb.

W Pana przypadku zakupione rury betonowe, po zainstalowaniu, mają na celu odprowadzenie wody z lasu oraz gruntów, które spływają na Pana posesję.

W ramach ulgi na budowę budynku mieszkalnego odliczeniu podlegają wydatki na potrzeby mieszkaniowe podatnika. Zakupione przez Pana rury betonowe zostały zamontowane poza budynkiem mieszkalnym i nie mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Zatem zdaniem tutejszego Urzędu wydatek na zakup rur betonowych nie podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi na budowę budynku mieszkalnego.