Orzeczenie nr US/PDF-I/2/415-1/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olkuszu

Sygnatura: US/PDF-I/2/415-1/03

Hasła tematyczne: kasa mieszkaniowa, oszczędności

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ze zm.) i w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku oszczędności zgromadzonych w roku 2002 w kasie mieszkaniowej mimo dokonania zmian w umowie w zakresie wysokości wpłat wnoszonych do kasy mieszkaniowej oraz ich częstotliwości, Urząd Skarbwy w Olkuszu informuje:

– art: 27a ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) stanowi, że podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Kwestie związane z oszczędzaniem w tych kasach regulowane są ustawą z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach pobierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 z 1995 r., poz. 654 ze zm.). Celem systematycznego oszczędzania jest uzyskanie niskoprocentowego kredytu przeznaczonego na ściśle określone cele, mieszkaniowe. Okres obowiązkowego oszczędzania wynosi minimum 3 lata i dopiero po jego upływie można ubiegać się o kredyt mieszkaniowy z kasy mieszkaniowej na sfinansowanie jedynie celów mieszkaniowych służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy wymienionych szczegółowo w art. 8 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

– art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 z 2001 r. poz. 1509), tj. ustawy, której przepisy zlikwidowały – z dniem 1 stycznia 2002 r. – ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych. I tak powołany przepis stanowi, że podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności , wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Z brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, iż prawo do dokonania odliczeń z tytułu poniesionych po 31 grudnia 2001 r. wydatków na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo – kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasy mieszkaniowe przysługuje jedynie na zasadzie praw nabytych.

Oznacza to, iż prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy:

  1. umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową zawarli do końca roku 2001, a ewentualnego przedłużenia okresu oszczędzania dokonali przed 01.01.2002 r.
  2. zgodnie z postanowieniami tej umowy do końca 2001 r. dokonali pierwszych wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową,
  3. w zeznaniu podatkowym składanym za lata 1996-2001 dokonali odliczeń z tego tytułu.

Jeżeli zatem, z treści umowy o kredyt kontraktowy w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2001 r. Wynika możliwość jej zmiany po tym dniu w zakresie wysokości wpłat wnoszonych do kasy mieszkaniowej lub ich częstotliwości, to dokonanie takiej zmiany nie pozbawia podatnika prawa do odliczeń z tytułu kwot wnoszonych do kasy mieszkaniowej w wysokości wynikającej z umowy zmienionej.

Zasada ta będzie miała zastosowanie jedynie w tych przypadkach, w których umowa o kredyt kontraktowy w brzmieniu na ostatni dzień roku 2001 roku zawierała postanowienie dopuszczające możliwosc jej zmiany w omawianym zakresie.

W konsekwencji zawarcia w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie dwóch aneksów dotyczących zmiany wysokości raty oszczędnościowej lub częstotliwości wpłat poszczególnych rat nie pozbawia Pani prawa do ulgi w podatku dochodowym.

Bowiem – jak wcześniej wskazano – art. 4 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów z dnia 21.11.2001 r. zawiera ograniczenie odnoszące się włącznie do obowiązkowego terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy oraz możliwości jego przedłużenia przed dniem 01.01.2002 r.

Warunek minimalnego 36 miesięcznego okresu oszczędzania zawarty w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych fotrmach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654 ze zm.) – został zachowany przez Podatniczkę, mimo zawarcia dwóch aneksów na przestrzeni 2001 – 2002 roku do umowy o kredyt kontraktowy zawartej 29.11.1999 roku, dotyczących najpierw wyłużenia do 40 miesiecy a następnie skrócenia do 38 miesięcycy okresu systematycznego oszczędzania.