Orzeczenie nr PD II/415-1/03


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PD II/415-1/03

Hasła tematyczne: osoba samotnie wychowująca dzieci

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 14.01.2003 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Według art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby samotnie wychowujące dzieci mogą podlegać szczególnemu opodatkowaniu, jeżeli złożą stosowny wniosek. Natomiast art. 6 ust. 5 tej ustawy wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, a mianowicie:

  1. jednego z rodziców albo
  2. opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono seperację w rozumieniu odrębnych przepisów
  3. osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Definicja ta jest wyczerpująca i nie przewiduje żadnych wyjątków. Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w całym 2002 roku pozostawała Pani w związku małżeńskim, aktualnie zaś jest Pani w trakcie sprawy rozwodowej. Oświadcza Pani, że nie prowadzi z mężem wspólnego gospodarstwa domowego, nie zamieszkują Państwo razem, mąż nie ponosi kosztów utrzymania dzieci. Z opisanej sytuacji, nie wynika, że mąż został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zatem należy uznać, że nie mieści się Pani w katalogu osób samotnie wychowujących dzieci wymienionych przez ustawodawcę w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wyżej wspomniano, katolog tych osób jest zamknięty, i tym samym przepis ten nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Zatem twierdzenie Pani dotyczące faktycznego wychowania dzieci bez pomocy ze strony ich ojca, a Pani męża, nie może być w tym przypadku uwzględnione jako przesłanka dopuszczalności ustalenia podatku należnego zgodnie z art. 6 ust. 4 omawianej ustawy.

Reasumując: ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej dzieci wyklucza stosowanie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do osób innych niż wymienione w ustawie. Z uwagi na powyższe należy uznać za błędną Pani interpretację powołanych powyżej przepisów, tj. stanowisko, że przysługuje Pani preferencyjne opodatkowanie dochodów.