Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PDI/415-1/03

Hasła tematyczne: niepełnosprawni, odliczenie od dochodu, wydatki na rehabilitację

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje;

Ustawodawca daje osobom niepełnosprawnym bądź osobie na której utrzymaniu są osoby niepełnosprawne prawo odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem wydatków na cele rehabilitacyjne. Odliczeniu podlegają jednak nie wszystkie wydatki na cele rehabilitacyjne, a jedynie te, które zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Katalog ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że nie można odliczyć wydatków w nim niewymienionych. Wśród wymienionych wydatków znajdują się m. in. wydatki na zakup lub naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeńi narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np: zakup wózków inwalidzkich, protez, gorsetów, aparatów słuchowych).

Jednakże, przy zaliczaniu konkretnych wydatków na cele rehabilitacyjne, należy zwrócić uwagę na zawarte w art. 26 ust. 7a pkt 3 sformułowanie – "ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności."

Zgodnie z tym określeniem, należy mieć na uwadze konkretny przypadek i rozpatrywać go indywidualnie. Istotne jest również aby określony przedmiot odpowiadał wymogom określonych w tym przepisie. Z Pani pisma wynika, że zakup okularów był konieczny i niezbędny do dalszej egzystencji, ponieważ Pani inwalidztwo polega przede wszystkim na ograniczeniu funkcji wzroku (zał. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).

Według ww. artykułu ustawy, zakupiony sprzęt (w tym wypadku okulary) powinień cechować się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – w tym wypadku ograniczenie funkcji wzroku. Przy inwalidztwie tego rodzaju, zakup okularów można uznać za niezbędny.

Dodatkowym warunkiem, którego spełnienie jest konieczne, aby można było odliczyć wydatki rehabilitacyjne jest to, by poniesione wydatki nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz aby nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną lub zwróconą podatnikowi. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w kwocie faktycznie poniesionej pod warunkiem posiadania dowodu ich poniesienia.