Za wyrób wytworzony na terenie strefy uznaje się wyrób uzyskany w wyniku wytworzenia, obróbki lub przetworzenia na terenie strefy, jeżeli wartość wszystkich użytych do jego wytworzenia materiałów, wytworzonych poza strefa, oraz usług wykonanych


Autor:

Sygnatura: PB4/UD-8214-14769-460/01

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych, wyroby, specjalna strefa ekonomiczna

Kategoria:

W związku z nadal napływającymi wątpliwościami dotyczącymi pojęcia "wyrobu wytworzonego na terenie strefy", w rozumieniu przepisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych, po uzyskaniu opinii Ministra Gospodarki, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) uprzejmie wyjaśniam:

Za wyrób wytworzony na terenie strefy uznaje się wyrób uzyskany w wyniku wytworzenia, obróbki lub przetworzenia na terenie strefy, jeżeli wartość wszystkich użytych do jego wytworzenia materiałów, wytworzonych poza strefa, oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, pomniejszonych o podatek od towarów i usług.

Obliczenie wartości materiałów (składników, surowców, komponentów, części) nie wytworzonych na terenie strefy i usług nie wykonanych na jej terenie, następuje w skali całego roku i może być obliczane dla wszystkich łącznie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Obliczenie to powinno być dokonane na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji rachunkowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, ze zm.).

Przy obliczaniu wartości materiałów nie wytworzonych na terenie strefy i usług nie wykonanych na jej terenie, wyłącza się między innymi następujące elementy:

  1. koszty robocizny wraz z pochodnymi przypadające na pracowników zatrudnionych w strefie
  2. odpisy amortyzacyjne od składników majątku trwałego wykorzystywanego w prowadzonej działalności na terenie strefy,
  3. kwoty zapłacone za zakupione towary, usługi, materiały (składniki, surowce, komponenty, części) od podmiotów prowadzących działalność na terenie strefy,
  4. koszty usług, jeżeli usługi te były świadczone na terytorium strefy; dotyczy to również usług prowadzonych na terenie strefy przez podmioty, których siedziba znajduje się poza strefa. Do kosztów tych należą.: wydatki poniesione w związku z dostawą mediów (energia elektryczna, woda, gaz), odprowadzanie ścieków i odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telekomunikacji, usług pocztowych i kurierskich, opłaty za korzystanie z sieci komputerowych, koszty usług prawnych, doradczych, usług w zakresie księgowości i audytu, koszty usług finansowych nabywanych na potrzeby przedsięwzięcia prowadzonego w strefie – jeżeli usługi te są ściśle związane z prowadzonym przez przedsiębiorcę w strefie przedsięwzięciem.

Powyższa interpretacja pojęcia "wyrobu wytworzonego na terenie strefy" ma zastosowanie do tych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

W świetle powyższego, wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 6 września 1999 r. nr PB4/UD-802-588/79/99, należy uznać za nieaktualne.