Orzeczenie nr PD-3-415/86/02


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Sygnatura: PD-3-415/86/02

Hasła tematyczne: bilety, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2002 r. (wpływ 22.11.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje.

  1. Wartość biletów miesięcznyc komunikacji miejskiej zakupionych dla członków Prezydium ze środków Związku Zawodowego stanowić będzie dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.). W związku z powyższym należało w ciągu roku obliczać i pobierać zaliczkę na podatek w wys. 20% wartości biletów miesięcznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodu – art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik powinien przekazywać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy).
  2. Zwrot kosztów za zakupione paliwo w zamian za bilety miesięczne komunikacji miejskiej członkom Prezydium z uwagi na używanie własnych pojazdów (ryczałt uchwalony na każdy miesiąc) stanowi również przychód wynikający z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym. Należało zatem obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wys. 20% przychodu. Ze zwolnienia od podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy korzystają kwoty otrzymane przez pracowziików z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy. Z pisma wynika, że osoby które otrzymują ryczałt nie mają umów o pracę podpisanych ze Związkiem Zawodowym. W tym stanie rzeczy ze zwolnienia tego nie mogą korzystać.

Odpowiedzi udzielono na podstawie przepisów prawa podatkowego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2002 roku.

Ponadto tut. Urząd informuje, iż informację PIT-8C sporządzją osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (czyli: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 ustawy), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.