Orzeczenie nr PD-3-415_88_02


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Sygnatura: PD-3-415_88_02

Hasła tematyczne: bilety, źródła przychodu

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 r. (wpływ 02.12.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje.

Przychody uzyskiwane przez członków Prezydium wypłacane w oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów jako ryczałty uznaniowe jak również wartość biletów miesięcznych komunikacji miejskiej zakupionych dla członków Prezydium ze środków Związku należy uznać za przychody wymienione w art. 13 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r.). Należało zatem w ciągu roku obliczać i pobierać zaliczkę na podatek w wys. 20% przychodu bez stosowania kosztów uzyskania przychodu – art. 22 ust. 9 pkt. 4 ustawy. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik winien przekazywać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

Odpowiedzi udzielono na podstawie przepisów prawa podatkowego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2002 roku.

Jednocześnie tut. Urząd wyjaśnia, iż Informację PIT-8C powinny sporządzać osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, czyli z tzw. innych źródeł, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 i 52 ustawy, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Za dochody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 ustawy.