Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku p


Autor:

Sygnatura: PB5/HM-219-033-25/01

Hasła tematyczne: stosunek pracy, delegacja służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, diety

Kategoria:

W związku z pytaniami, zgłaszanymi przez organy podatkowe oraz przez polskich marynarzy zatrudnionych przez armatorów duńskich w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz urzędy kontroli skarbowej w tym zakresie, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendium – w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników poza granicami kraju – obliczonych za okres, w którym była wykonywana praca lub było otrzymywane stypendium.

Wysokość diet, o których mowa w powołanym wyżej artykule ustawy określił Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – Dz. U. Nr 89, poz. 568 ze zmianami.

Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż z opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączona jest ta część dochodów, która odpowiada iloczynowi kwoty diet (bez żadnych ograniczeń ich wysokości) i liczby dni za które była wykonywana praca (lub pobierane było stypendium).

Omawiany przepis ustawy nie daje natomiast podstawy do stosowania przy wyliczeniu dochodu wolnego od podatku, ograniczenia wysokości diety, np. do 25%.

Wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ograniczenie wysokości diet dotyczy bowiem wyłącznie ustalenia kwoty diety przysługującej od pracodawcy pracownikowi delegowanemu za granicę w celu odbycia podróży służbowej.

Niniejsza interpretacja ma również zastosowanie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.