Orzeczenie nr PB5/MC-033-52/01


Autor: Departament Podatków Bezpośrednich

Sygnatura: PB5/MC-033-52/01

Hasła tematyczne: działalność wykonywana osobiście, podatek dochodowy od osób fizycznych, źródła przychodu, diety, przychód, wynagrodzenie członka rady nadzorczej

Kategoria:

W związku z zapytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych przez członków rady Kasy Chorych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Diety otrzymywane przez członków rady Kas Chorych, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) stanowią przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, określony w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i podlegają w całości opodatkowaniu tym podatkiem.

Płatnik (Kasa Chorych) obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych diet na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a ustawy. Po zakończeniu roku podatkowego dochód ten podlega kumulacji z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, w celu obliczenia należnego podatku.

Do diet otrzymywanych przez członków rady Kasy Chorych nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalniający z opodatkowania diety oraz koszty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.

W świetle powyższego Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o sprostowanie wszelkich wcześniejszych odpowiedzi udzielonych przez izby i urzędy skarbowe, w których organy podatkowe informowały, iż przedmiotowe diety nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.