Orzeczenie nr PD-415/1/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PD-415/1/03

Hasła tematyczne: reklama, reprezentacja, koszty uzyskania przychodów, wydatek

Kategoria:

W związku z Pani pismem z dnia 06.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje:

W ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) nie określono w ujęciu rodzajowym wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Natomiast dla niektórych rodzajów wydatków wprowadzono ograniczenie uznawania ich za koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego.

Ograniczeniem tym objęte zostały m.in. wydatki na reprezentację i reklamę prowadzoną w inny sposób niż publicznie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 % przychodu, chyba, że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w określony sposób. Podstawę ustalenia limitu stanowi przychód w rozumieniu art. 14 ustawy podatkowej.

Do kosztów reprezentacji i reklamy objętej limitem zalicza się m.in. wydatki związane z organizowaniem przyjęć, posiedzeń, wręczaniem nagród, upominków, przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów, o ile poniesienie tych wydatków wiąże się z uzyskiwanym przychodem.

W opisanym przez Panią we wniosku przypadku wymienione wydatki na art. spożywcze, alkohol, wynajem sali na organizację spotkania z partnerami, nagrody promocyjne dla klientów partnera mieszczą się w pojęciu wydatków na cele reprezentacji i reklamy do wysokości limitu. Ponieważ Pani przychód w 2002 r. wyniósł 541.213,40 zł. limit tych wydatków wynosi 1.353,03 zł.