Orzeczenie nr KW 005/52/02


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: KW 005/52/02

Hasła tematyczne: zakup, koszty uzyskania przychodów, sprzęt, umowa dzierżawy, utrzymanie dróg

Kategoria:

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr. 132, poz. 622 z 1997 r. ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 53 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr. 100 poz. 1085 z 2001 r.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Za właściciela nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 21 pkt 4 ww. ustawy rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.

Z przedłożonej w toku postępowania wyjaśniającego w dniu 27.01.2003 r. umowy dzierżawy nieruchomości i sprzętu medycznego zawartej w dniu 10.09.2002 r. wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "W." jest dzierżawcą dwóch nieruchomości zabudowanych w Ł. i Z., które będą wykorzystywane wyłącznie na świadczenie usług medycznych oraz inne cele związane z funkcjonowaniem zakładu.

Stosownie do § 4 ust. 2 pkt 6 tej umowy dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Biorąc powyższe pod uwagę zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu, jeżeli sprzęt ten nie będzie spełniać kryteriów środka trwałego określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr. 14 poz. 176 ze zm.).