Orzeczenie nr PP-448/126/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PP-448/126/03

Hasła tematyczne: zwolnienia podatkowe, wydatek, usługi, towar, nabycie, strata, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Straty w towarach handlowych nie zostały wymienione w art. 23 ustawy jako koszty, których poniesienie nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych rozliczenie niedoborów niezawinionych – w zależności od przyczyny ich powstania – polega na przeksięgowaniu w ciężar

  1. kosztów działalności – niedoborów mieszczących się w granicach norm (ubytki naturalne wynikające z właściwości fizykochemicznych),
  2. pozostałych kosztów operacyjnych – niedoborów przekraczających normy ubytków naturalnych i szkody powstałe z przyczyn uzasadniających zwolnienie od odpowiedzialności osób materialnie odpowiedzialnych,
  3. strat nadzwyczajnych – niedoborów spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Uwzględniając powyższe zakup towarów objętych niedoborem jest kosztem uzyskania przychodu i podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego, związanego z tym zakupem zgodnie z cytowanymi przepisami.

Dokonywanie przecen towarów również nie powoduje konieczności dokonywania korekt w podatku naliczonym związanym z zakupem tych towarów, ponieważ zakupiony towar był i jest związany z jego sprzedażą opodatkowaną – art. 19 ust. cytowanej ustawy.