Orzeczenie nr PB1 415/79/02/JS


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

Sygnatura: PB1 415/79/02/JS

Hasła tematyczne: remonty, modernizacja, roboty budowlane

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dn. 27.11.2001 r., uzupełnione w dniu 08.01.2003 r. informuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.788 ) wydatki ponoszone przez Wspólnotę Mieszkaniową pochodzące z wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy winny być poniesione na zakup materiałów, urządzeń, usług oraz opiaty w związku z robotami określonymi w załącznikach do ww. rozporządzenia dotyczącymi budynku mieszkalnego.

Wobec powyższego wydatki wymienione w piśmie w pkt. a – e tj.

  1. przebudowa śmietnika na zewnątrz budynku mieszkalnego,
  2. wykonanie odwodnienia terenu,
  3. uzupełnienie zieleni,
  4. malowanie ogrodzenia zewnętrznego, furtek i bramy wjazdowej,
  5. przebudowa wejść w ogrodzeniu zewnętrznym

nie dotyczą robót w budynku mieszkalnym jak również nie są objęte wykazem robót zaliczonych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wymienionych w załącznikach do ww. rozporządzenia.

Natomiast wydatek wymieniony w pkt. f tj. wykonanie nowej instalacji sterowania pracą kotłów ogrzewania klatek schodowych i suszarni można zakwalifikować jako wydatek poniesiony na remont lub modernizację przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy obejmujących przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie w połączeniu z remontem, modernizacją wymianą lub wykonaniem nowych instalacji budynku obejmujących rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych – pkt.1.3) oraz pkt.8.2) wykazu wymienionego w załączniku nr 1 ww.rozporządzenia.