Orzeczenie nr PB3/415/83/02/AP


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

Sygnatura: PB3/415/83/02/AP

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

Urzad Skarbowy Kraków – Prądnik, w odpowiedzi na pismo Pani z dnia 03.12.2002 r. informuje, iż zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu ( przychodu ) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 powołanej ustawy (poniósł wydatki na własne cele mieszkaniowe), a następnie:

  1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
  2. w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
  3. po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegajecych opodatkowaniu,
  4. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjatkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
  5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Ponieważ sytuacja przedstawiona w piśmie nie podlega pod żaden z wymienionych powyżej punktów, ulga nie podlega zwrotowi.

Jednocześnie wyjaśnia się , iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego, lub na nabycie wynikajecego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego.

Tut. Urzad informuje, iż w myśl przepisu art. 28 ust. 2 podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w powołanym wyżej art. 21 powołanej ustawy.