Orzeczenie nr IIUS.POI/415/33/02


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sygnatura: IIUS.POI/415/33/02

Hasła tematyczne: środek trwały

Kategoria:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W art. 23 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy określono, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalaności.

W opisanej przez Pana sytuacji, likwidacja środka trwałego (hali stalowej) nastąpiła po ocenie technicznej rzeczoznawcy, który stwierdził niespełnienie wymogów technicznych które pozwalałyby na dalsze jego użytkowanie. W związku z powyższym, strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego nie w pełni umorzonego, który swoją przydatność gospodąrczą utrącił w sposób inny niż określono w art. 23 ust. 1 pkt 6 stanowi koszt uzyskania przychodu.