Orzeczenie nr P.K.1 443/1/03


Autor: Urząd Skarbowy w Pińczowie

Sygnatura: P.K.1 443/1/03

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, lokal mieszkalny, umowa najmu, powstanie obowiązku podatkowego

Kategoria:

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu – 14.01.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) stanowi: "Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi".

W umowie najmu będącej przedmiotem zapytania w § 5 pkt 1 zawarto "miesięczny czynsz za najem lokalu płatny jest z góry, do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury".

Z informacji zawartej w piśmie wynika, iż faktura VAT za ww. czynności została wystawiona w dniu 28.12.2002 r., natomiast zapłaty w miesiącu grudniu Pan nie otrzymał – oznacza to, że obowiązek podatkowy od powyższej czynności powstał w miesiącu styczniu 2003 r.