Orzeczenie nr PD-415/1/KE/03


Autor: Urząd Skarbowy w Opatowie

Sygnatura: PD-415/1/KE/03

Hasła tematyczne: odsetki od kredytu, lokal mieszkalny, koszty uzyskania przychodów, umowa najmu

Kategoria:

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego.

Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wykorzystania jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego zakup sfinansowany był w części kredytem hipotecznym oraz że w 2002 roku na podstawie umowy najmu został wynajęty na cele użytkowe do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok Ordynacja podatkowa wynika, że m.in. właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 rok o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy.

Z art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o przewidzianym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji) umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Na podstawie art. 22n ust. 2 podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze kupna cenę ich nabycia, natomiast ust. 3 tej ustawy stanowi, że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W myśl art. 22m ust. 4 ustawy o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%, przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10, z której wynika, że podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wynajmowanych, wydzierżawionych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawionej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł., przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości stosując roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 1,5%.

Dla podziemnych garaży roczna stawka amortyzacyjna wynosi 4,5 %.

Biorąc powyższe pod uwagę odpisy amortyzacyjne według stawki 2,5% z obowiązkiem prowadzenia ewidencji środków trwałych można stosować w przypadku, kiedy podatnik ustali wartość początkową środka trwałego na podstawie ceny nabycia, lub według stawki 1,5% bez obowiązku zakładania ewidencji przyjmując iloczyn metrów kwadratowych lokalu i kwoty 988 zł za mkw.

Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego, o którym mowa w piśmie nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym wobec powyższego stanowią koszt uzyskania przychodu.

Z cytowanych przepisów wynika, że podatnik ma prawo poniesione koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże ich bezpośredni związek z osiągniętym przychodem.

A zatem odsetki od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu.