Orzeczenie nr PD-II/OG/005/17/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: PD-II/OG/005/17/2003

Hasła tematyczne: odszkodowania, opodatkowanie, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są "…otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (…)."

Z przedłożonej decyzji z dnia 17.12.2002 r., znak: (…) wynika, że Wojewoda Świętokrzyski na podstawie art. 160 § 3 i § 4 w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071) po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny F., Pani Mirosławy S. i Pana Andrzeja S. o przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość z naruszeniem prawa od spadkobierców Marianny S. na rzecz Państwa na potrzeby Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych w K. orzekł przyznać odszkodowanie w wysokości 58.743,00 zł., w tym dla Pani Mirosławy S. kwotę 14.685,75 zł., co stanowi 1/4 części kwoty przyznanej za poniesioną rzeczywistą szkodę powstałą na skutek wydania z naruszeniem prawa decyzji Naczelnika Gminy M. z dnia 01.09.1977 r. znak: (…).

Stosownie do art. 160 § 1 k.p.a. stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba, że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Na podstawie § 3 ww. art. 160 odszkodowanie przysługuje od organu, który wydał decyzję z naruszeniem przepisu art. 156 § 1, chyba, że winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie ponosi inna strona postępowania dotyczącego tej decyzji, w tym ostatnim przypadku roszczenie o odszkodowanie służy w stosunku do strony winnej powstania tych okoliczności.

Na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania w oparciu o art. 160 k.p.a. za poniesienie rzeczywistej szkody powstałej na skutek wydania decyzji z naruszeniem prawa, na zlecenie Wojewody Świętokrzyskiego rzeczoznawca majątkowy sporządził wycenę przedmiotowej nieruchomości w celu określenia wielkości rzeczywistej szkody i określił ją na kwotę 58.743 zł.

Odszkodowanie powyższe przyznano w oparciu o art. 160 Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem należy przyjąć, że zasada ustalania przedmiotowego odszkodowania wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.) tym samym ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego wypłacone odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego.