Orzeczenie nr PD-II/OG/005/20/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: PD-II/OG/005/20/2003

Hasła tematyczne: przychody w walutach obcych, źródła przychodu, obliczenie podatku

Kategoria:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2001 r. w kraju i Niemczech. informuje, że do opodatkowania tych dochodów zgodnie z umową między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163 i 164 oraz Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1982 r.), która przewiduje opodatkowanie dochodu w miejscu położenia źródła przychodów, tj. za granicą zastosowanie ma metoda "wyłączenia z progresją".

Dochód uzyskany w Niemczech jest zwolniony w Polsce od opodatkowania (wyłączenie z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. Nr 14, poz.176 z 2000 r. ze zm.) z tym, że przy opodatkowaniu osób fizycznych, które osiągają w Polsce inne dochody, ma zastosowanie art. 27 ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujących rozliczenie metodą wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33, podatek dochodowy ustala się w następujący sposób:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,
2) ustala się stopę procentową tego podatku od tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W Pana przypadku zostało złożone zeznanie PIT-36 za 2001 r. wspólnie z małżonką, a zatem obliczenie podatku (poz. zeznania 182) należy dokonać następująco:
1) połowa dochodu krajowego z poz. 178 (6.290,21 zł : 2 = 3.145,10 zł.)
2) połowa dochodu z Niemiec z poz. 179 (5494,47 zł : 2 = 2.747,24 zł.)
3) podatek wyliczony w/g skali podatkowej od sumy dochodów wyżej wyliczonych (pkt 1 +2 tj. 5.892 zł x 19%- 493,32 zł = 626,16 zł.)
4) wyliczenie stopy procentowej (626,16 zł. : 5.892,34 zł. x 100= 10,63 zł.)
5) obliczenie podatku (połowa dochodu uzyskanego w kraju tj. 3.145 zł. x 10,63% x 2= 668,63 zł.).

A zatem obliczenie podatku, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy (poz. 182) w zeznaniu podatkowym PIT-36 złożonym w tut. Urzędzie Skarbowy, w dniu 11.04.2002 r. jest prawidłowe.

W przedstawionym w piśmie wyliczeniu popełniono błąd już w pkt 1 – obliczono podatek w/g skali jedynie od połowy dochodów z kraju (kwota 3.145,00 zł.), zamiast od połowy dochodów z kraju i Niemiec (kwota 5.892,00 zł, pkt 2 i 3). W konsekwencji dalsze obliczenia są również błędne.

Tut. Urząd podkreśla, że w celu uniknięcia błędów należy sporządzając zeznanie podatkowe za 2002 r. ściśle stosować objaśnienia zawarte na str. 22-23 broszury informacyjnej do zeznania PIT-36 poświęcone obliczaniu stopy procentowej.