Czy wydatki poniesione na ulepszenie lokalu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przy założeniu, że lokal ten będzie amortyzowany metodą uproszczoną, będą stanowić koszty uzyskania przychodów


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD-2/005/2-613/04/WK

Hasła tematyczne: lokal mieszkalny, ulepszenie, amortyzacja, środek trwały, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze .zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 25.06.2004 r. Nr PD-1/415/9/04 będącej odpowiedzią na zapytanie podatniczki z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 25.05.2004 r.).

Zgodnie z art.22g ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze .zm.) podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988,00 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.
Z kolei pkt 17 ww. przepisu stanowi, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z art.1, 3 – 9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500,00 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Z przedstawionego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, iż poniosła wydatki na przebudowę i adaptację lokalu mieszkalnego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz, że przedmiotowy lokal zamierza w przyszłości amortyzować metodą uproszczoną.
Amortyzacja lokalu stanowi podstawowy koszt, który można stosować do obniżenia podstawy opodatkowania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego.
Podatnicy mogą stosować jeden z dwóch sposobów ustalenia wartości początkowej:
1) ustalenie wartości początkowej poprzez przyjęcie ceny nabycia lub wartości rynkowej lub
2) ustalenie wartości początkowej metodą uproszczoną.
Zasadą jest, iż rekompensowanie wydatków na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych możliwe jest tylko w formie odpisów amortyzacyjnych, niezależnie czy przedsiębiorca poniósł je przed czy w trakcie prowadzenia działalności zwiększają one bowiem wartość początkową budynku mieszkalnego.

Ponieważ podatniczka planuje amortyzować przedmiotowy lokal stosując metodę uproszczoną, sposób ustalania wartości początkowej wynikający z tej metody amortyzacji wyklucza możliwość powiększenia wartości początkowej o wydatki związane z adaptacją lokalu.
Z kolei fakt poniesienia wydatków przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie przesądza o braku możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ich poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.