1. Jak kwalifikować uzyskane przez udziałowców przychody z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów Spółce na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Jak powinny być wyliczone koszty dla obliczenia podstawy


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

Sygnatura: ZN-II-2/415-8/05/KL

Hasła tematyczne: przychód z kapitału pieniężnego, wkłady niepieniężne, sprzedaż udziałów

Kategoria:

W dniu 18.03.2005r . wpłynął do tut. Urzędu wniosek (…) o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie kwalifikowania przychodów z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów Spółce, wyliczania kosztów dla obliczenia podstawy opodatkowania oraz rozliczania należnego podatku dochodowego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że Sp. z o.o. posiada pięcioro udziałowców. Udziałowcami są osoby fizyczne. Udziałowcy sprzedali swoje udziały innej spółce kapitałowej.

Udziały w Spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa. Wnioskodawcy nie prowadzą działalności gospodarczej, której przedmiotem byłby obrót udziałami lub akcjami spółek.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują tym, że:

Powołane w pytaniu przychody należy kwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. Natomiast koszty powinny zostać wyliczone zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 w związku z art. 21 ust. 18 updof. Wobec tego koszt uzyskania przychodów powinien być określony w wysokości nominalnej wartości przedmiotowych udziałów. Ewentualna nadwyżka przychodu nad kosztami stanowiłaby podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 updof wolny od podatku jest przychód w części stanowiącej koszt nabycia udziałów. Dochód z odpłatnego zbycia udziałów podlega opodatkowaniu wg 19 % stawki podatku. Dochód ten podatnik (zbywca) zgodnie z art. 45 ust. 1a updof zobowiązany jest wykazać w odrębnym zeznaniu rocznym. Nie łączy się tego dochodu z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 i art. 30c updof. W ciągu roku podatkowego, podatnik nie ma obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy z tytułu dokonania przedstawionej czynności.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1 f pkt 2, art. 30 b ust. 1, art. 30 b ust. 2 pkt 4, art. 30 b ust. 5, art. 30 b ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

  Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

   Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

     W myśl art. 17 ust. 2 ustawy przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

     Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy przychodem (…) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

     W myśl art. 22 ust. 1 f pkt 2 ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

      Na podstawie art. 30 b ust. 1 ustawy od dochodów uzyskanych (…) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (…) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

      W myśl art. 30 b ust. 2 pkt 4 ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

      Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustwy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

      Na podstawie art. 30 b ust. 6 ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym (…) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (…) i obliczyć należny podatek dochodowy.

      Mając powyższe na uwadze Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, iż uzyskane przychody z tytułu przedmiotowych udziałów w Spółce należy kwalifikować jako przychody w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy. Zgodnie z art. 30 b ust. 2 pkt 4 ustawy dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f ustawy. Od tak wyliczonego dochodu pobiera się 19 % podatek (art. 30 b ust. 1). Zgodnie z art. 30 b ust. 6 ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest wykazać ww. dochody w zeznaniu rocznym (PIT-38). W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy zobowiązani są wpłacić należny podatek dochodowy {art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy).

      Uproszczony przykład wyliczania należnego podatku w sytuacji sprzedaży posiadanych przez wspólnika udziałów nabytych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa:

      1. Przychody uzyskane z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w Sp. z o.o. – 30.000zł,
      2. Koszty ustalone zgodnie z art. art. 22 ust. 1 f pkt 2 ustawy – 20.000zł,

      Dochód ustalony zgodnie z art. 30 b ust. 2 pkt 4 ustawy wynosić będzie 10.000zł (30.000zł – 20.000zł). zatem należny podatek wynosi 1.900zł (10.000 x 19 %),

      Wobec stwierdzenia niezgodności stanowiska podatnika z istniejącym stanem prawnym na dzień wydania postanowienia, postanowiono jak w sentencji.