Czy oprócz prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, należy dodatkowo udokumentować zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na usługi materialne i niematerialne


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD1/005/2-215/04/WK

Hasła tematyczne: usługi o charakterze niematerialnym, dokumentowanie wydatków, usługi marketingowe

Kategoria:

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze z dnia 26.05.2004 r. Nr PDP/423/16/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ustawy, stwierdza co następuje.

Podatnik zwraca się za zapytaniem czy oprócz prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, należy dodatkowo udokumentować zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na usługi materialne oraz niematerialne.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten musi być wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej zakładać go jako realny. Tak więc aby podatnik mógł dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, to winien on wykazać bezpośredni związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale przede wszystkim powinien udowodnić, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu

Zaliczenie określonych wydatków na usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów musi mieć oparcie w konkretnych zdarzeniach. Podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi. Sama faktura, np. w przypadku wydatków na usługi marketingowe nie jest wystarczającym dowodem, potwierdzającym faktyczne poniesienie tego typu wydatków. Aby można było stwierdzić, że dany wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu musi być uwidoczniony efekt (wynik) zawartych umów.

Ponadto, dokumentując określone operacje gospodarcze należy kierować się zapisem art. 9 ust. 1 w/w ustawy, w świetle którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rokpodatkowy(…).