Czy wystapi przychód z tytułu zbycia tych udziałów w formie darowizny i czy określa się wówczas koszty zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

Sygnatura: ZN-II-2/415-9/05/KL

Hasła tematyczne: udział, darowizna

Kategoria:

W dniu 04.04.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek (…) o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalania przychodu i kosztów z tytułu zbycia udziałów w formie darowizny.

Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka zamierza objąć w innej spółce z o.o. nowe udziały w zamian za aport w formie całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Aport ten jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Następnie Spółka nabyte wcześniej udziały w innej spółce za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa, w stosunku do których ustalenie dochodu zostało przesunięte do momentu odpłatnego zbycia tych udziałów, przekaże w formie darowizny dla osób fizycznych.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują tym, że:

Zbycie udziałów w formie darowizny na rzecz osób fizycznych przez Spółkę udziałów nabytych wcześniej za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa, nie powoduje obowiązku ustalania przychodów i kosztów w Spółce na moment dokonania darowizny tych udziałów.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizn nie uważa się za koszt uzyskania przychodów, jak również ze względu na fakt, że są to darowizny na rzecz osób fizycznych, nie mogą one być odliczane od dochodu na mocy art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że w przypadku nabycia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w formie całego przedsiębiorstwa, przychód określany jest w momencie odpłatnego zbycia nabytych w ten sposób udziałów.

Ponieważ darowizna nie stanowi odpłatnego zbycia, dlatego też w ocenie Spółki w momencie dokonania zbycia w drodze darowizny dla osób fizycznych, udziałów nabytych wcześniej za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa, w Spółce nie wystąpi przychód.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 15 ust. 1k pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

  Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

  Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

   Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.

   W myśl art. 18 ust. 1a pkt 1 ustawy łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych.

    Z uwagi na to, iż Spółka przekazuje nabyte wcześniej udziały w innej spółce za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w formie darowizny na rzecz osób fizycznych, to nie powoduje to u niej powstania przychodu podatkowego. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy darowizna ta nie będzie kosztem uzyskania przychodu jak również nie będzie mogła być odliczana od dochodu Spółki na mocy art. 18 ust. 1a pkt 1 ustawy.

    Ponadto Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przepis art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy nie będzie miał zastosowania.

    Wobec stwierdzenia zgodności stanowiska podatnika z istniejącym stanem prawnym na dzień wydania postanowienia, postanowiono jak w sentencji.