Czy faktura ma być zaksięgowana z odliczeniem podatku od towarów i usług, czy ma być zaksięgowana w kwocie brutto?


Autor: Urząd Skarbowy w Kętrzynie

Sygnatura: US.III-415/10/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, leasing operacyjny, samochód

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawczyni zawarte w piśmie z 21.01.2005 r. uzupełnionym 31.01.2005 r., jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywała Pani samochód dostawczy FIAT DUCATO na podstawie umowy "leasingu operacyjnego" zawartej z Funduszem S.A. 29.11.2003 r. Samochód ten uległ wypadkowi 23.07.2004 r. i został zwrócony leasingodawcy. Europejski Fundusz Leasingowy zgodnie z postanowieniami umowy leasingowej wystawił fakturę Nr 6945722 z 17.11.2004 r. na kwotę brutto 46.576,43 zł (netto 38.177,40 zł, VAT 8.399,03 zł) dotyczącej opłaty manipulacyjnej, obliczonej jako suma pozostałych do spłacenia rat leasingowych. Wątpliwości Pani dotyczą sposobu zaksięgowania wyżej wymienionej faktury do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Czy faktura ma być zaksięgowana z odliczeniem podatku od towarów i usług, czy ma być zaksięgowana w kwocie brutto?

Pani zdaniem, wyżej wymieniona faktura powinna zostać zaksięgowana do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w kwocie brutto.

Tutejszy organ podatkowy nie podziela Pani stanowiska.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wart. 23.

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, iż możliwość zaliczenia określonego wydatku (kosztu) do kosztów uzyskania przychodów, uzależniona jest od wykazania przez podatnika istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem lub przychodem spodziewanym, którego osiągnięcie jawi się jako normalne następstwo tego wydatku.

Ponoszenie przez podatnika okresowych wydatków z tytułu umowy leasingu pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskiwanymi i spodziewanymi przychodami tak długo, jak długo miał on obiektywną możliwość korzystania z przedmiotu tej umowy, jakim był samochód dostawczy. Przekazanie tego samochodu łeasingodawcy w związku z jego kasacją, pozbawiło podatnika możliwości korzystania z przedmiotu leasingu i uzyskiwania przychodów w następstwie jego używania.

Poniesionego po kasacji pojazdu wydatku z tytułu uiszczenia opłaty manipulacyjnej, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie ma on związku przyczynowego z uzyskanym lub spodziewanym przychodem.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż:

  • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
  • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia,
  • interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego a organ wydający interpretację nie ma obowiązku informować podatnika o tej zmianie.

Na mniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w terminie 7 dni od daty doręczenia – art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku złożenia zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł i po 0,50 zł od każdego załącznika.