W jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo – usługowy wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury termicznej powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości w części dotyczącej wniesionego budynku


Autor: Prezydent Miasta Krakowa

Sygnatura: FK-03-1-4/3110/341/257

Hasła tematyczne: rozbudowa budynku

Kategoria:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji na zadane pytanie – "w jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo – usługowy wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości w części dotyczącej wzniesionego budynku" – uprzejmie wyjaśniam.

Przypis art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) wprowadza ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w wyniku zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączy jego powstanie. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli, budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Przepis ten nie ma zastosowania do budynków już istniejących, które zostały poddane remontowi kapitalnemu gdyż w ich przypadku obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy). Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego stosuje się jedynie do nowych budynków lub budowli, które zostały wybudowane albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Następnym zagadnieniem na tle zadanego pytania jest wyjaśnienie pojęcia "budynku" ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 1a zawiera słowniczek podatkowych pojęć niezbędnych dla systematyki przepisów tej ustawy. Przewiduje on, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustawa ta nie definiuje pojęcia "budowa".
Definicję taką zawiera natomiast ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr. 106 poz. 1126 ze zm.). Za "budowę" w rozumieniu prawa budowlanego należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz modernizację obiektu budowlanego. Zgodnie z przedstawioną definicją modernizacja obiektu została uznana za budowę.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone rozważania w rozumieniu art. 6 ust. 2 cyt. ustawy o podatkach opiatach lokalnych, przedmiotowy obiekt należy uznać za budynek nowo wybudowany. Termin opodatkowania uzależnia się od daty rozpoczęcia jego użytkowania lub zakończenia budowy.Jeżeli datą zakończenia budowy i jednocześnie użytkowania budynku jest dzień 01 stycznia 2003 r. to obowiązek podatkowy powstanie z dniem 01 stycznia 2004 roku.