Czy wypłata premii pieniężnych kontrahentom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP/443-19-1-GK/05

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, premia pieniężna, świadczenie usług, podatek od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 stycznia 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 1 lutego 2005 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Na początku roku kalendarzowego podpisuje z kontrahentami umowy, z których wynika, iż jeśli łączna wartość sprzedaży dla danego kontrahenta w ciągu roku kalendarzowego przekroczy określoną wartość, Spółka udzieli kontrahentowi premii pieniężnej (bonusu) w wysokości określonego procentu obrotu.

W opinii Spółki wypłata premii nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, ponieważ pieniądz nie jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Udzielenie premii nie jest również wynikiem świadczenia usługi przez kupującego na rzecz Spółki w związku z czym Spółka winna dokumentować wypłatę premii notą księgową.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zatem świadczenie usług na terytorium kraju, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej beneficjentem, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć również bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, iż z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż pomiędzy Spółką, a kontrahentem istnieje stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełnione są świadczenia wzajemne. Z przedstawionych okoliczności wynika również, iż Spółka wstępuje w określony związek zależności z kontrahentem, który skutkuje wypłatą premii pieniężnej. Związek wypłaconego wynagrodzenia (premii) ze spełnieniem określonego warunku (osiągnięcie odpowiedniej wartości obrotów netto) powoduje, iż mamy do czynienia ze świadczeniem usług. Istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem (określonym zachowaniem), a kwotą wypłaconej premii, która jest przyznawana tylko w przypadku spełnienia określonych w umowie warunków. Zatem kontrahent świadczy na rzecz Spółki usługę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Jednakże jak zaznaczono wcześniej, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług należy posłużyć się art. 27 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. W przedstawionym stanie faktycznym usługodawcą jest kontrahent nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy więc uznać, iż o ile dojdzie do odpłatnego świadczenia usług, to usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie będą uznane za wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując powyższe wywody stanowisko Spółki, iż nie dojdzie do świadczenia usług jest nieprawidłowe. Natomiast Spółka nie wykona czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak również w opisanym stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy – Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.