Czy spółka komandytowa która posiada oddziały na terenie Polski, gdzie udziałowcami są osoby fizyczne będące obywatelami Niemiec oraz Niemiecka Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PDP-423-3/MM/04/05

Hasła tematyczne: podmiot zagraniczny, podatnik, podatek dochodowy od osób prawnych

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 09 września 2004 r. jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 09 września 2004 r. przesłanym do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Spółka zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorstwa o tej samej nazwie mającego siedzibę w Hamburgu w Niemczech. Przedsiębiorstwo to pod względem formy prawnej jest jak określa wnioskodawca spółką komandytową. Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Opolu w dniu 29-03-2004 r. a następnie w dniu 27-04-2004 r. zostało złożone zgłoszenie rejestracyjne w Opolskim Urzędzie Skarbowym.

Wątpliwości Podatnika dotyczą zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – zwanej dalej "ustawą". Spółka zajął stanowisko, iż przepisy ustawy nie mają zastosowania do jednostki posiadającej wg wnioskodawcy formę prawną opartą na spółce komandytowej, gdzie udziałowcami są osoby fizyczne będące obywatelami Niemiec oraz Firma X GmbH.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę i stanie prawnym na 2004 r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie art. 1 ust. 2 ustawy przepisy ustawy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych. Z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów rejestracyjnych (odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, przekład wierzytelny z języka niemieckiego "Umowy spółki komandytowej") wynika, iż jednostka od strony formy prawnej jest spółką komandytową, gdzie wspólnikami są osoby fizyczne – komandytariusze i osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z zerowym wkładem) jako komplementariusz.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) w art. 102 – 110 definiuje spółkę komandytową jako spółkę osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, jednocześnie nie wyłączając możliwości aby komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807) osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy tj. mogą również tworzyć oddziały (wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie części działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności). W takim przypadku oddział osoby zagranicznej podlega takim samym obowiązkom podatkowym jak jednostka macierzysta.

Natomiast w stanie prawnym na 2005 r. zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (po nowelizacji) przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek nie mających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wobec powyższego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę jest prawidłowe, gdyż przepisy ustawy obowiązującej w 2004 r. wyłączają podmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowe, jednocześnie współwłaściciele spółki (osoby fizyczne oraz osoba prawna) podlegają każdy z osobna opodatkowaniu zgodnie z zasadami, jakie obowiązują polskich przedsiębiorców z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.