Czy dochody osób fizycznych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli dochody te pochodzą z otrzymanych wynagrodzeń sfinansowanych ze środków międzynarodowej pomocy?


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.II/Pdf-415/4/05

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, fundusz unijny

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawieart. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 07.01.2005 r. (uzupełnionym – 01.02.2005 r.) o pisemnąinterpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

– w części dotyczącej uznania za objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego – dochody osób, z którymi podatnik – firma"A." – Andrzej B. z siedzibą w O. zawarłaumowy cywilnoprawne na wykonanie prac związanych z bezpośredniąrealizacją celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jeżeliwynagrodzenia te zostały sfinansowane ze środków międzynarodowejpomocy – za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2005 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) złożył Pan wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny. W dniu 09.04.2004 r. zawarł Pan umowę nr 05/04 z firmą "D." Ltd. z siedzibą w G. – na wykonanie 19 analiz przedprywatyzacyjnych, ujętych w projekcie PHARE PL 0101.07.01. Wsparcie techniczne w zakresie prywatyzacji małych i średnich Przedsiębiorstw "Prywatyzacja podmiotów komunalnych". Zarówno umowa jak i aneks nr l do tej umowy z dnia 30.09.2004r. zostały zarejestrowane w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej stosownie w dniu 29.04.2004 r. oraz 29.10.2004 r.

Pytanie Pana dotyczy zastosowania przepisu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) – czy dochody osób fizycznych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli dochody te pochodzą z otrzymanych wynagrodzeń sfinansowanych ze środków międzynarodowej pomocy?

Wniosek zawierał braki formalne – stąd Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art, 14a § 2 i 169 § 1 Ordynacji podatkowej pismem nr US.II.PDF/415/4/05 z dnia 24.01.2005 r. wezwał do uzupełnienia wniosku, a w szczególności:

 1. uzupełnienia wniosku o przedstawienie w sposób wyczerpujący stanufaktycznego,
 2. dokładne określenie – w oparciu o brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym – podmiotu, który "pierwszy" otrzymał bezzwrotną pomoc,
 3. dokładne określenie, czy – jako podwykonawca realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy,
 4. podania własnego jednoznacznego stanowiska w sprawie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 01.02.2005 r. sprecyzował Pan, że dotyczy on również dochodów osób fizycznych (stanowiących zespół podwykonawcy -skład, którego określił załącznik nr 4 do umowy nr 05/04), z którymi firma AB Consulting zawarła umowy cywilnoprawne na działania wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, a dochody tych osób pochodzą z otrzymanych wynagrodzeń sfinansowanych ze środków międzynarodowej pomocy. Określił Pan również, że "pierwszym" podmiotem, który otrzymał bezzwrotną pomoc z projektu PHARE PL 01.01.07.01 Wsparcie techniczne w zakresie prywatyzacji małych i średnich Przedsiębiorstw "Prywatyzacja podmiotów komunalnych", był członek konsorcjum, firma "D." Ltd., na rzecz której "A." realizował tylko i wyłącznie jeden z celów programu polegający na przygotowaniu dokumentacji prywatyzacyjnej dla 19 podmiotów komunalnych, a zapłatę firma "A.", zatwierdzona jako podwykonawca – otrzymała z wyodrębnionego rachunku bankowego "D."

  W Pana ocenie – dochody osób fizycznych, z którymi zawarł Pan umowy cywilnoprawne na wykonanie prac związanych z bezpośrednią realizacja celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i pochodziły one ze środków międzynarodowej pomocy – wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie rozpatrując przedstawioną wątpliwość w przedmiocie uznania za wolny od podatku dochodowego dochód uzyskany przez osoby, z którymi podatnik zawarł umowy cywilnoprawne stwierdza co następuje.

  Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) – wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

  W świetle powyższego dochody podatników, którym podatnik (osoba fizyczna) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio realizujący cel programu – zlecił wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem w ramach umów cywilnoprawnych – zostały wyłączone ze zwolnienia, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy.

  Tylko dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną która "pierwsza" otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – korzystają ze zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 46 wyżej cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli te osoby realizują cel programu,

  W tym stanie rzeczy dochody osób fizycznych, którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą tj. Firma "A." w ramach zawartych umów cywilnoprawnych zlecił wykonanie określonych czynności obejmujących prace bezpośrednio realizujące cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a wypłacone wynagrodzenia pochodziły ze środków pomocowych – nie korzystają ze zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy w tej kwestii jest nieprawidłowe i postanowił jak w sentencji.

  Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Załączone dokumenty nie podlegały ocenie.

  Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

  Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

  Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).