Czy przywrócenie wspólności majątkowej przed zakończeniem roku podatkowego, lecz przed złożeniem zeznania podatkowego, daje możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków za rok podatkowy 2004


Autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

Sygnatura: PDF/E/005-1-215/04

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne, rok podatkowy, wspólność majątkowa, opodatkowanie łączne małżonków, podział majątku

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14b § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Finansów, zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem z dnia 20 grudnia 2004 r. Nr PD-3/415-80/04 na zapytanie, które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Elblągu dnia 03.12.2004 r.

Z treści przedstawionego w piśmie z dnia 02.12.2004 r. stanu faktycznego wynika, iż małżonkowie Ewa i Robert K. w 1997 r. zawarli związek małżeński, a po kilku miesiącach trwania związku zawarli małżeńską umowę majątkową. W roku 2004 małżonkowie chcą ponownie przywrócić aktem notarialnym ustrój wspólności majątkowej. W związku z powyższym uważają, iż przywrócenie wspólności majątkowej przed zakończeniem roku podatkowego, lecz przed złożeniem zeznania podatkowego, daje możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków za rok podatkowy 2004.

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (nieograniczony obowiązek podatkowy), między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Przesłankami wspólnego opodatkowania małżonków określonymi w ust. 2 art. 6 powołanej wyżej ustawy są zatem: istnienie wspólności majątkowej, pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w zeznaniu rocznym, przy czym zauważa się, iż przesłanki te muszą wystąpić łącznie. To zaś oznacza, iż warunek istnienia wspólności ustawowej dotyczy całegoroku podatkowego.

W świetle powyższego, przywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami, w jakimkolwiek okresie roku podatkowego, rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy chcą korzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być zatem małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku.

Mając na uwadze, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym od 01 stycznia do grudnia 2004 r. istniała rozdzielność majątkowa – nie przysługuje Państwu prawo do łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2004 r. w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji dokonania wspólnego opodatkowania dochodów osiągniętych w 2004 r., zobowiązani są jednakże Państwo do złożenia korekty tego zeznania podatkowego.

W przypadku konieczności dopłaty należnego podatku za 2004 r., w Państwa sytuacji, będzie miał zastosowanie art. 14 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., w zakresie nie naliczenia odsetek za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w Państwa piśmie oraz stan prawny obowiązujący do dnia 31,12.2004 r., z uwagi na fakt, iż zapytanie Podatników zostało złożone w grudniu 2004 r.