– dotyczy wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków


Autor: Urząd Skarbowy w Giżycku

Sygnatura: US-I-1-410-3-12/05

Hasła tematyczne: płatnik, wynagrodzenia

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczlnik Urzędu Skrbowego w Giżycku po ozpatrzeniu wniosku Powitowego Urzędu Pracy w Giżycku, z dnia 14 maca 2005 r., uzupełnionego dnia 29 marca 2005 r. w spawie udzilenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedstwione we wniosku stanowisko w sprawie wynagodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem o wydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa odatkowego, a mianowicie problem zgłoszony w piśmie z dnia 14 marca 2005 r., uzupełnionym dnia 29 marca 2005 r. dotyczy wynagrodzeń przysługującym płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów ze stosunku pracy oraz od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Od kwoty pobranych podatków płatnik pobiera należne wynagrodzenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące:
– 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa
– 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.
Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.

Z powyższego rozporządzenia wynika, że płatnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, nie wyszczególniając źródeł przychodów, od których są one pobierane jak również nie wykluczając któregoś z nich.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz podany wyżej przepisrozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r., należy stwierdzić, że płatnikowi podatków przysługuje prawo do wynagrodzenia od łącznej sumy pobranych podatków bez względu na ich źródło.