Jaka jest stawka podatku VAT na towary wymienione w poz. 129-134 zał. Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej) oraz usługi o symbolu PKWiU 34.20.10 (zabudowa pojazdów mechanicznych), których


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: IIUSPP/443/20/31/21082/2005

Hasła tematyczne: stawki podatku, ochrona przeciwpożarowa

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pani X reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Y przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 17.03.2005r. i 01.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, których odbiorcą jest urząd gminy jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17.03.2005 r. i 01.04.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cyt. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dokonuje Pani dostaw towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz świadczy usługi polegające na zabudowie samochodów powierzonych przez zleceniobiorcę zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny do podkategorii 34.20.10 – nadwozia pojazdów mechanicznych, stosując stawkę podatku od towarów i usług w zależności od tego kto jest nabywcą przedmiotowych towarów i usług tj. jeżeli jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z art. 41 ust. 10 cyt. ustawy stosuje Pani 7% stawkę podatku od towarów i usług, a jeżeli nabywcą jest inna instytucja stosuje Pani 22% stawkę podatku od towarów i usług.

Wątpliwość Pani budzi kwestia związana ze stawką podatku VAT na towary wymienione w poz.129-134 załącznika nr 3 do cyt. ustawy oraz usługi o symbolu PKWiU 34.20.10, których nabywcą jest urząd gminy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stawka podatku VAT wynosi 22% z zastrzeżeniem towarów i usług, które zostały opodatkowane stawkami niższymi – 7%, 3%, 0%. Dla zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT istotne jest ustalenie czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. ustawy). Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego świadczone przez Panią usługi polegające na zabudowie samochodów powierzonych przez zleceniobiorcę nie są odrębnie klasyfikowane i mieszczą się w podkategorii obejmującej dany wyrób tj. w podkategorii 34.20.10 – nadwozia pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że na gruncie cyt. ustawy przedmiotowe usługi stanowią dostawę towarów i w konsekwencji prawidłową stawką podatku będzie stawka przypisana do dostawy towaru. Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 cyt. ustawy do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do cyt. ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stawka podatku wynosi 7%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w pozycji 134 pkt 5 załącznika nr 3 do cyt. ustawy ustawodawca wymienił między innymi nadwozia samochodowe pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze. Z powyższego wynika, że podatnik dokonując sprzedaży towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej ma prawo do zastosowania stawki w wysokości 7% wyłącznie w przypadku gdy sprzedaż odbywa się dla ww. jednostek i na cele ochrony przeciwpożarowej i dotyczy sprzętu towarów wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do cyt. ustawy. Zatem, tut. organ stwierdza, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do cyt. ustawy przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej gdy nabywcą jest urząd gminy podlega opodatkowaniu według stawki podatku 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT z 11.03.2004 r.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.