Zakres i sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług odsetek od pożyczek udzielanych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Autor: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PP/443-23/05/SJ-23097

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki od pożyczki

Kategoria:

Z wniosku Spółki wynika, że w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane są pracownikom pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335) odsetki od pożyczek na cele mieszkaniowe zasilają wyłącznie konto ZFŚS.

Zdaniem Podatnika odsetki od pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym jako usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU sekcja J ex 65-67) są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem obrót z tego tytułu powinien zostać włączony do wartości sprzedaży zwolnionej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenia na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…)

W świetle powołanych wyżej przepisów udzielanie pożyczek należy uznać za czynność (usługę) podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku zawarcia umowy pożyczki podlegającej oprocentowaniu, obrotem – na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy – jest kwota należna z tytułu sprzedaży usług finansowych pomniejszona o kwotę należnego podatku, tj. kwota należnych pożyczkodawcy odsetek.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 przedmiotowego załącznika wymienia się usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU – sekcja J ex. (65-67), tj. usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych w rozumieniu przepisów o działalności o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,5) usług ściągania długów oraz faktoringu,6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub w związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

We wniosku Jednostka wskazała dla świadczonych przez siebie usług symbol PKWiU – sekcja Jex (65-67) w związku z czym w oparciu o cyt. wyżej przepis obrót z tytułu świadczenia ww. usług jest zwolniony z podatku VAT.

Zgodnie z pkt 2 objaśnień do części C deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz. 852 i Nr 12, poz. 1292) – w poz. 20 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.