Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami wyposażenia sanitarnego oraz artykułami hydraulicznymi i grzejnymi. Ponadto wykonujemy instalacje centralnego ogrzewania, wody oraz wentylacyjne. Jesteśmy podatnikiem podatku vat. Pro


Autor: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie

Sygnatura: PP/443-4/05

Hasła tematyczne: remonty, usługi budowlano-montażowe, podatek od towarów i usług, usługi budowlane, stawki podatku

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 18.02.2005 r. i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób:

  • stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż PHU "XXXX" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami wyposażenia sanitarnego oraz artykułami hydraulicznymi i grzejnymi. Ponadto wykonuje instalacje centralnego ogrzewania, wody oraz wentylacyjne. Często zdarza się, iż inwestorzy zlecają wykonanie usługi instalacji centralnego ogrzewania, wody lub wentylacyjnych razem z niezbędnymi do tego materiałami i urządzeniami.

Wątpliwość Podatnika polega na tym czy można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7 % zarówno dla robocizny jak i montowanych materiałów i urządzeń w przypadku wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, wody lub wentylacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem Podatnika, wykonywanie powyższych usług wraz z użytymi materiałami własnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego winno być opodatkowane stawką VAT 7 %.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W myśl postanowień zawartych w art. 2 pkt. 12 ustawy o VAT obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w PKOB jako:

  1. 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne,
  2. 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
  3. ex. 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie; budynki kościołów i innych związków wyznaniowych , klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta RP.

Od 15 lutego 2005 r. na podstawie § 1 pkt. 7 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz. 150), 7 % stawką VAT objęte zostały także: budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):

  • domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie,
  • domy dziecka, domy dla bezdomnych,budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych

Stawka opodatkowania VAT uzależniona jest w szczególności od precyzyjnego ustalenia identyfikacji, zarówno czynności, którą podatnik wykonuje, jak i identyfikacji przedmiotu tej czynności, towaru lub usługi. Właściwa identyfikacja budynku powinna być dokonana według zasad klasyfikacji statystycznej – PKOB. Roboty i usługi budowlane realizowane w wyżej wymienionych obiektach podlegają opodatkowaniu 7 % stawką VAT.

Jeżeli zatem do wykonania tych usług Spółka zużywa materiały budowlane pochodzące z własnych sklepów czy hurtowni wówczas do całego zakresu wykonanych robót łącznie z wartością zużytych materiałów, należy stosować jednolitą 7 % stawkę VAT. Natomiast roboty i usługi budowlane realizowane w obiektach innych niż wyżej wymienione – podlegają opodatkowaniu 22 % stawką VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia (wyłącznie w drodze decyzji).

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie – Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 0,50 zł do każdego załącznika.