Powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku przemiaszczenia paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej


Autor: Urząd Celny I w Warszawie

Sygnatura: 441000-PA-9100I-5/05/197/ID

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy

Kategoria:

Warszawa, dnia 04.03.2005r.

441000-PA-9100I-5/05/197/ID

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem xxxxx Sp. z o.o. (zwana dalej xxx lub Spółką) złożonym w piśmie z dnia 11.01.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 12.01.2005 r.)

postanawiam

udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z przemieszczaniem paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego na Litwie do składu podatkowego w Polsce za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wniosek podatnika

Stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest przywóz paliw silnikowych z Litwy oraz ich dalsza sprzedaż do odbiorców krajowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej xxx dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym zarówno w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak również poza tą procedurą.

W zakresie procedury zawieszenia poboru akcyzy Spółka dokonuje transakcji dostawy paliw przemieszczanych ze składu podatkowego na Litwie do składu podatkowego ostatecznego nabywcy w Polsce lub też do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci (usługowy skład podatkowy), z którego usług korzysta ostateczny nabywca. W przypadku powyższych transakcji Spółka występuje jako pośrednik pomiędzy rafinerią na Litwie, a ostatecznym nabywcą w Polsce. W związku z tym, że xxx nie posiada statusu podmiotu prowadzącego skład podatkowy, a wyroby są przemieszczane na terytorium Polski bezpośrednio do składu podatkowego, administracyjny dokument towarzyszący wystawiany jest przez litewski skład podatkowy na ostatecznego nabywcę, posiadającego skład podatkowy prowadzony dla własnych potrzeb (np. produkcji) lub na podmiot prowadzący usługowy skład podatkowy.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Spółka niniejszym zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż dostawa paliwa przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składem podatkowym na Litwie a składem podatkowym ostatecznego nabywcy lub też usługowym składem podatkowym, z którego usług korzysta ostateczny nabywca nie rodzi po stronie xxx, działającego jako pośrednik, obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Spółki procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie m.in. w sytuacji, gdy paliwa przemieszczane są pomiędzy składami podatkowymi na terenie kraju lub Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że przepisy akcyzowe nie odnoszą się do kwestii własności wyrobów przemieszczanych w ramach procedury zwieszenia poboru akcyzy, podstawowym warunkiem umożliwiającym stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przemieszczenie wyrobów między składami podatkowymi, przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczegółowymi. Zgodnie z przepisami prawa Wspólnot Europejskich oraz praktyką państw członkowskich Unii Europejskiej istotą procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zawieszenie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w stosunku do wyrobów akcyzowych, pomimo tego, że wyroby objęte procedurą zawieszenia mogą być przedmiotem czynności opodatkowanych akcyzą takich jak produkcja, przemieszczanie czy też sprzedaż.

Z charakteru procedury zawieszenia poboru akcyzy wynika, iż wykonywanie czynności opodatkowanych akcyzą nie rodzi obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy przedmiotem tych czynności są wyroby objęte procedurą zawieszenia np. wyroby przemieszczane pomiędzy składami podatkowymi. Zdaniem xxx, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma charakter przedmiotowy, tzn. odnosi się do wyrobów przemieszczanych między składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a nie do podmiotów będących ich właścicielami. W konsekwencji, zdaniem Spółki przeniesienie prawa własności z litewskiej rafinerii na xxx, oraz następnie z xxx na ostatecznego nabywcę prowadzącego skład podatkowy lub też korzystający ze składu prowadzonego przez podmiot trzeci nie wpływa na prawo do stosowania (kontynuacji) procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w każdym z omawianych przypadków paliwa silnikowe są przemieszczane na terytorium kraju do składu podatkowego (prowadzonego przez ostatecznego nabywcę lub usługowego składu podatkowego). W rezultacie, xxx jako podmiot dokonujący dostawy krajowej paliw w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu tej dostawy.

Interpretacja przepisów:

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:- produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym lub – przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy, dołączenie do przewożonych ww. wyrobów administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Wzór administracyjnego dokumentu towarzyszącego został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, odbiorcą – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jest skład podatkowy oraz zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie warunkują możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od prawa własności do tych wyrobów. Żaden przepis nie rozstrzyga kwestii własnościowych i nie wskazuje, że podmiot odbierający wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powinien być ich właścicielem. Wprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do składu podatkowego następuje na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, natomiast nie ma znaczenia, kto pozostaje właścicielem wyrobów: skład podatkowy, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy też inny podmiot nie prowadzący własnego składu podatkowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

W myśl art. 31 ust. 2 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe zharmonizowane wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot zobowiązany jest dodatkowo spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.)

W przypadku, gdy wyroby akcyzowe wprowadzane do magazynowego składu podatkowego są własnością Spółki, wówczas warunkiem skorzystania przez Spółkę z procedury zawieszenia poboru akcyzy jest korzystanie ze składu na podstawie umowy najmu lub innej umowy prawa cywilnego o podobnym charakterze.

Rasumując należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że przeniesienie prawa własności (w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy paliw silnikowych) z litewskiej rafinerii na xxx, oraz następnie z xxx na ostatecznego nabywcę prowadzącego skład podatkowy lub też korzystającego ze składu prowadzonego przez podmiot trzeci nie wpływa na prawo do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, pod warunkiem zachowania wymogów określonych przepisami szczegółowymi.

W związku z powyższym na Spółce xxx, działającej jako pośrednik w nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliwa silnikowego, nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży tego paliwa podczas jego przemieszczania ze składu podatkowego innego państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

POUCZENIE

Stosownie do art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl art. 14 b § 2 ustawy ww. interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy.Na niniejsze postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Na podstawie art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 222 ww. ustawy. Do zażalenia należy wnieść opłatę skarbową w znakach skarbowych w kwocie 5 zł od wniosku oraz 0,50 zł od każdego załącznika.